De rechtbank neemt een beslissing op basis van volgende aspecten:

  • de aard van de feiten (het strafwetboek bepaalt een ‘waaier’ van straffen voor elk misdrijf);
  • de houding en persoonlijkheid van de veroordeelde;
  • het eventuele gerechtelijk verleden van de veroordeelde;

Mogelijke veroordelingen:

Autonome probatiestraf

De veroordeelde moet, gedurende een vastgelegde proeftermijn, bijzondere voorwaarden naleven die door de probatiecommissie worden bepaald (bijvoorbeeld: het verbod om bepaalde plaatsen te bezoeken of de verplichting om een therapie te volgen). Als hij de voorwaarden niet naleeft, moet de veroordeelde een geldboete betalen of een gevangenisstraf uitzitten.

Meer info over autonome probatiestraf 

Autonome werkstraf

De veroordeelde moet een aantal onbezoldigde arbeidsuren uitvoeren ten bate van de samenleving. Een gevangenisstraf of geldboete is voorzien indien de uren niet (volledig) gepresteerd worden.

Meer info over autonome werkstraf 

Gevangenisstraf, met of zonder uitstel

De dader wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van een bepaalde duur. Onder bepaalde voorwaarden kan de veroordeelde genieten van uitvoeringsmodaliteiten van de gevangenisstraf.

Als de gevangenisstraf wordt uitgesproken met uitstel, moet de veroordeelde de straf niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren, tenzij hij tijdens de proeftermijn nieuwe feiten pleegt. Aan de proeftermijn kunnen bovendien voorwaarden gekoppeld worden die de veroordeelde moet naleven (probatie-uitstel).

Meer info over probatie 

Elektronisch toezicht als autonome straf

De dader wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf die hij mag uitvoeren buiten de gevangenis. Hij verblijft niet in de gevangenis, maar draagt een enkelband en moet een vastgesteld uurrooster naleven.

Meer info over elektronisch toezicht als autonome straf

Hoger beroep aantekenen

Na een vonnis kan je binnen een bepaalde termijn beroep aantekenen, waardoor je zaak opnieuw bekeken en behandeld wordt door een hogere rechtsinstantie.

Je kan enkel hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank om je schadevergoeding af te wijzen of als je het toegekende bedrag te laag vindt. Je kan geen hoger beroep aantekenen tegen de opgelegde straf of de vrijspraak van de dader. Deze mogelijkheid bestaat wel voor de veroordeelde of het Openbaar Ministerie.

Er kan ook geen hoger beroep worden ingesteld tegen arresten van het hof van assisen.

De procedure in hoger beroep verloopt ongeveer op dezelfde manier als in de strafrechtbank. Als je je al burgerlijke partij stelde, hoef je dat niet opnieuw te doen. Het is niet mogelijk om je voor het eerst burgerlijke partij te stellen in hoger beroep. 

Dit schema geeft een overzicht van het verloop van de strafprocedure. Je kan op iedere stap doorklikken naar een pagina die deze procedurestap meer in detail toelicht.

procedure blanco
Slachtoffer misdrijf Klager, benadeelde persoon, burgerlijke partij
Klacht klacht neerleggen, hoe klacht neerleggen, hoe verloopt het neerleggen van een klacht, worden kinderen ook verhoord, attest van klachtneerlegging
Beslissing van de Procureur des Konings minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, seponering, instellen van een gerechtelijk onderzoek, vervolging
Bevoegde Rechtbank hoe verloopt een zitting, juridische bijstand, bijstand op zittingen door slachtofferonthaal
Beslissing van bevoegde rechtbank mogelijke veroordelingen, hoger beroep aantekenen
Uitvoering van de straf of internering de strafuitvoeringsrechtbank, uitvoering van de gevangenisstraf, uitvoering van de internering

Juridische procedureSlachtoffer misdrijf klacht parket van de procureur des Konings Onderzoeksrechter Beslissing van de procureur des konings beslissing van het onderzoeksgerecht Bevoegde rechtbank Beslissing van de bevoegde rechtbank uitvoering van de straf of internering.