(Cyber)pesten

Pesten gebeurt meestal in groep. Langdurig en herhaaldelijk pesten zorgt voor spanningen, die  kunnen leiden tot psychische klachten bij slachtoffers.  

Pesten kan overal voorkomen: op school, in de vrije tijd (jeugdbeweging, sportclub,...) maar ook online. Als het gaat om online pesten, wordt dat cyberpesten genoemd.

Het is belangrijk om actie te ondernemen om het pesten te stoppen.

  Wat kan je zelf doen?

Praat er over!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, leerkrachten, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf

Wie gepest wordt, reageert op zijn eigen manier. Het is heel normaal dat je angstig, verward, prikkelbaar, kwaad of verdrietig bent. Je kan je ook schuldig of beschaamd voelen, waardoor het moeilijk is ermee naar buiten te komen. Slachtoffers vragen zich soms ook af of ze niet overdrijven. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken. Dat is moeilijk, maar zo’n ingrijpende gebeurtenis kan je vaak niet alleen verwerken.   hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van pesten, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je ook een gevoel van rechtvaardigheid geven.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Verzamel bewijsmateriaal

Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, dat kan helpen om de dader te identificeren. Bewaar berichten, sms’jes, e-mails, brieven en voicemailberichten en noteer wat er op welk moment is gebeurd.

Bij cyberpesten kunnen screenshots van chatgesprekken of berichten bewijsmateriaal zijn. Blokkeer de persoon die pest en meld het pesten bij de website waarop je benaderd werd.

  Wie kan je helpen?

Familie, vrienden, leerkrachten, trainers, ….

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dat is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de pester de macht over je leven en kan je in een isolement raken. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je gepest wordt, kan je met 1712 bellen, chatten of mailen via www.1712.be.  

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulp.

Tele-Onthaal en Awel

Bij Tele-Onthaal kan je anoniem je verhaal kwijt op het gratis nummer 106 of via de chat.

Kinderen en jongeren kunnen ook anoniem en gratis terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via de site.

Wegwijzer bij pesten

Op Alles over pesten kan je een wegwijzer vinden voor kinderen/jongeren, begeleiders en ouders die info biedt over wat je kan doen bij pesten en wie jou daarbij kan ondersteunen.

JAC (Jongerenaanbod van het CAW)

Neem contact op met een JAC in je buurt. Medewerkers van een JAC luisteren naar je verhaal en verkennen samen met jou welke hulp je nodig hebt en wat haalbaar is. Het JAC kan je meer info geven over een passend begeleidingsaanbod.

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Je kan op school de contactgegevens vragen van het CLB waar je school mee samenwerkt of je kan in de lijst van alle CLB je gemeente en provincie selecteren. Elk CLB is bereikbaar via CLBch@t, het anonieme chatonthaal van CLB.

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Wat is pesten?

Pesten is gedrag waarbij iemand herhaaldelijk en gedurende langere tijd door anderen behandeld wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Het kan variëren van woordgrapjes tot geweld, bedreiging en afpersing.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is pesten via internet en mobiele telefoon. Pesters zetten hun offline pestgedrag vaak verder op Instagram, Whatsapp, Facebook, e-mail,...

Als je gepest wordt via internet of gsm, kan dat een zware last zijn. Negatieve berichten of kwetsende foto’s kunnen snel viraal gaan. Gelukkig kan je voorzorgen nemen om cyberpesten te vermijden of in te grijpen.

Wat is het verschil tussen pesten, plagen en ruzie maken

  • Pesten gebeurt herhaaldelijk en gedurende langere tijd. Eén incident, hoe erg ook, is in principe geen pesten. Kleinere incidenten kunnen wel pesten zijn als ze herhaaldelijk en gedurende langere tijd plaatsvinden. Door de herhaling wordt de schade groter.
  • Pesten gebeurt vaak niet een-op-een, maar in groep. Meestal neemt één iemand het voortouw.
  • De pester wil steeds hetzelfde slachtoffer kwetsen.
  • De pester voelt zich machtiger dan de gepeste. Bij plagen zijn beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk, en is de situatie een-op-een. De ene keer doet de één wat, de andere keer de ander.
  • Pesten beoogt altijd de ander pijn te doen en heeft een destructieve bedoeling. Plagen kan ook een goedaardig karakter hebben, waarbij beide partijen erom kunnen lachen.

Allesoverpesten.be

Op allesoverpesten.be kan je informatie en cijfers vinden over pesten.

Is pesten strafbaar?

Pesten kan heel kwetsend zijn, maar is niet strafbaar. Zwaardere gevallen kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd als het gaat over strafbare feiten zoals slagen en verwondingen, vernielingen, bedreigingen, afpersing of stalking.

Als een pester minderjarig is, worden de feiten volgens het jeugddelinquentierecht afgehandeld.

Pesten op het werk

De wetgeving over welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen die pesten of geweld op het werk moeten voorkomen.

Meld iedere vorm van pesten op het werk bij je werkgever. Zo weet je werkgever wat je overkomen is en in welke situaties jij gepest wordt.

Als de werkgever kennis krijgt van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, is hij verplicht maatregelen te treffen. Het arbeidsreglement bevat hierover bepalingen.

Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten of de medische arbeidsinspectie. Er bestaan specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader: een informele en een formele procedure en een procedure voor de bevoegde rechtbank.

Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn strafbaar.

Mobbing

Mobbing is een vorm van pesten op het werk. Het duidt op meerdere personen die samenspannen tegen één iemand die wordt buitengesloten, getreiterd, gemanipuleerd of geïntimideerd.